Dražby a exekuce

Obecně můžeme dražby dělit na dobrovolné a nedobrovolné.
V rámci exekuce na peněžitá plnění lze provést dražbu zabavených věci či nemovitostí.
V tomto případě budeme hovořit o dražbě nedobrovolné. Tyto dražby se konají dle zákona č.26/2000 sb. v aktuálním znění.

Nedobrovolné dražby nemovitostí

Dražbu nedobrovolnou navrhuje dražební věřitel , jejíž pohledávka za dlužníkem je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem a jejíž pohledávka je zajištěna zástavním, zadržovacím právem, neboo mezením převodu nemovitostí a dalšími podklady pro provedení nedobrovolné dražby.

Cena draženénemovitosti

Úřední stanovenou cenu nemovitosti provádí soudní znalec.

Dražebnívyhláška

Před dražbou je vydána dražební vyhláška, která obsahuje místo a čas dražby, označení nemovitosti a příslušenství, výši nejnižšího podání - činí 2/3 z úředně stanovené ceny, výši dražební jistoty -povinnost zaplacení poplatku toho, kdo se chce dražby nemovitosti zúčastnit.

Místo dražby

Dražbu nemovitosti lze provádět v místě, kde nemovitost stojí, u soudu nebo v aukční síni.

Účastníci dražby

Dražbu řídí pouze soudce, jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatit dražební jistotu,ostatní ujednání platí jako u dražení movitých věcí.

Dražba movitýchvěcí

Dražbu provádí vykonavatel, který o ní sepíše protokol, jsou z ní vyloučeni soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel povinného, vydražitelem se stává ten, kdo učinil nejvyšší podání a z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka oprávněného.

Více informací zákon č. 26/2000sb. v aktuálním znění (zákon oveřejných dražbách) dostupný na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz